Услови за купување

Со нарачката на производи и/или услуги од Mr. New Life, Вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и сте се согласиле да бидете обврзани со овие Услови за купување и со останатите наведени политики.

Овие Услови заедно со нашата Политика за приватност се важечки при Вашиот пристап и користењето на нашата интернет продавница и купувањето на производи и/или услуги нарачани преку веб страницата Mr. New Life или платени на жиро сметка.

Од Вас ќе биде побарана изречна согласност дека сте се согласиле со овие Услови пред да можете да започнете со следење на едукативниот материјал на веб страницата на Mr. New Life.

Вовед

Ве молиме прочитајте ги овие Услови за купување внимателно.

Од Вас ќе биде побарана изречна согласност дека сте се согласиле со овие Услови за онлајн купување пред да можете да започнете со следење на едукативниот материјал на нашиот веб-сајт.

Толкување на поимите

Во овие Услови за купување, “ние” значи Максимум Маркетинг ДООЕЛ – Скопје (“нас” и “нашите” ќе се толкува соодветно); и “Вие” значи нашите купувачи или потенцијални купувачи на услуги (“Вашето” ќе се толкува соодветно).

Процес на нарачка

Рекламирањето на услугите на нашата веб страница претставува “покана за склучување на договор за купопродажба” и Вашата нарачка на услуги претставува договорна понуда. Ниеден договор нема да стапи на сила помеѓу нас и Вие како купувач, освен доколку ние не ја прифатиме Вашата нарачка во согласност со процедурата опишана подолу.

Со цел да се смета дека сте склучите договор за купување на услуги од нас, ќе треба да ги преземете следниве чекори:

 • Вие мора да додадете било која од услугите кои сакате да ги посетите/купите во Вашата кошничка, а потоа да продолжите со плаќањето;
 • Уплатата може да се изврши и на жиро сметка.
 • Пред да ја потврдите нарачката, Вие ќе имате можност да идентификувате дали има некакви грешки во податоците внесени од Ваша страна, преку увид во содржината на нарачката. Вие ќе можете да извршите исправка на ваквите грешки преку ажурирање на податоците во нарачката и надополнување на Вашите податоци;
 • Откако плаќањето ќе се процесира, ние ќе Ви испратиме иницијално известување преку е-маил (адреса за е-пошта).
 • Веднаш откако ќе извршиме проверка дали Вашата нарачка може да се процесира, ние ќе Ви испратиме преку е-маил (адреса за е-пошта) официјална потврда за нарачката (во кој момент Вашата нарачка ќе стане обврзувачки договор за двете страни
 • Дополнително, Вие би можеле да бидете исконтактирани и преку телефон на контакт телефонот наведен во Вашата нарачка.
Ние нема да Ви доставуваме примерок од овие Услови за онлајн купување посебно во врска со Вашата нарачка. Ние можеме да ја ажурираме оваа верзија на Услови за онлајн купување од време на време и не гарантираме дека верзијата со која сте се согласиле ќе остане достапна за увид на нашата интернет страница. 

Услуги

Сите наши производи услуги презентирани на нашиот веб-сајт се достапни за онлајн купување, како и шалтерски преку вирман.  

Цени и плаќање

Цените за услугите се дадени на нашата веб страница.

Плаќањето мора да се направи по поднесување на Вашата нарачка. Ние може да ги задржиме услугите и/или да го раскинеме договорот помеѓу нас ако Вашето плаќање не е извршено во целост.

Прикажаните цени на интернет страницата ги вклучуваат сите даноци на додадена вредност (каде што е применливо).

Плаќањето за сите услуги мора да се направи со следење на инструкциите на веб страницата.

Цените на услугите се подложни на промени во секое време, но промените нема да влијаат на договорите кои се во сила.

За нас

 • Друштво за маркетинг,трговија и услуги Максимум Маркетинг ДООЕЛ – Скопје
 • Востаничка, 88 – Скопје
 • Жиро сметка: 300-0000034998-93
 • Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
 • Контакт е-маил(контакт адреса за е-пошта): office@mrnewlife.com

Ваши гаранции

Вие ни гарантирате дека:

  • Вие сте правно способни за влегување во обврзувачки договори и имате целосно овластување, моќ и капацитет да се согласите со овие Услови за купување;
  • Информациите наведени во Вашата нарачка се точни и целосни; и
  • Вие ќе бидете во можност да ја примите испорака услугите.
  • Вие ќе ни ја надоместите штетата и се обврзувате да ни ја надоместите штетата настаната од сите или било која обврска, загуба, штета, трошоци (вклучувајќи и правни трошоци и износи платени при спогодба на било чие барање, тужба или барање) настаното, директно или индиректно поради Ваша повреда на некоја од вашите обврски според овие Услови за онлајн купување.

Виша сила

„настан на виша сила“ значи:

  • Секој настан кој е вон разумна контрола;
  • Недостапноста на ресурси, човечки ресурси
  • Прекин на снабудувањето со електрична енергија, индустриски спорови со други лица, државна регулатива, пожари, поплави, катастрофи, граѓански немири, терористички напади или војна.

Кога заради виша сила нема да успееме да ги извршиме своите обврски во согласност со овие Услови за купување, таквите обврски ќе бидат одложени за времетраењето на настанот на виша сила.

Доколку ние станеме свесни за случај на виша сила која доведува до, или што е веројатно да предизвика, било неуспех или при извршување на нашите обврски во рамките на овие Услови за купување, ние ќе Ве известиме веднаш.

Ние ќе преземеме разумни чекори за ублажување на последиците од кој било настан на виша сила.

Ограничувања на одговорност

Ништо во овие услови на продажба нема да ја ограничи или исклучи Вашата или нашата одговорност за: (i) смрт или лична повреда предизвикана од невнимание; (ii) измама или лажни претставување; или било која состојба која е незаконски да се ограничи или исклучи или настојува да се ограничи или исклучи одговорноста.

 • Нашата одговорност во врска со било која купена услуга од Mr. New Life е строго ограничена на куповната цена на таквиот производ;
 • Нема под никакви околности да бидеме одговорни за било каква загуба на приход, загуба на бизнис, загуба на профит или договори, губење на предвидените заштеди, загуба на податоци или губење на менаџерско или канцелариско време, или губење на добра волја или репутацијата; и
 • Нема да бидеме одговорни за било какви загуби кои произлегуваат од случај на виша сила.

Откажување на Договор

Ние можеме да го откажеме договорот за снабдување на услуги склучен во согласност со овие Услови за продажба веднаш со писмено известување до Вас, ако Вие не го исплатите на време и во целост, кој било износ кој ни го должите врз основа на било кој договор, или пак доколку направите било каков материјален прекршок на вашите обврски врз основа на било кој договор;

Последици од откажувањето

По откажување на договорот согласно Член 9 ќе престане нашата обврска да ги доставиме нарачаните производи и/или услуги кои се недоставени во моментот на откажување.

Општи одредби

Ние ќе ги третираме сите Ваши лични информации кои ги собираме во врска со Вашата нарачка во согласност со условите на нашата Политика на приватност

Договорите склучени врз основа на овие Услови за онлајн продажба може да се менуваат само во писмена форма потпишана од двете страни. Ние може да ги ревидираме овие Услови за продажба, од време-на-време, но таквите измени нема да влијаат на условите од договорите што веќе сме ги склучиле со Вас.

Ако некоја одредба од овие Услови за продажба се смета за неважечка или неприменлива од страна на надлежниот суд, останатите одредби ќе останат во полна сила и ефект, а таквата неважечка или неспроведлива одредба или дел од истата ќе се смета за неважечка.

Вие не може да доделите, наплатите, да склучите под-договор или на друг начин да ги пренесете било кое од вашите права или обврски кои произлегуваат од овие Услови за продажба. Секој обид од Ваша страна за претходно наведеното ќе се смета за ништовен и неважечки. Ние може да овластиме, наплатиме, склучиме под-договор или на друг начин да ги пренесеме било кое од нашите права и обврски кои произлегуваат од овие Услови за продажба, во секое време.

Секој договор под овие услови на продажба е направен во корист на страните во него и не е наменет да има корист, или да се применуваат од страна на друго лице. Правото на страните да го раскинат, или да се согласат за некоја измена и дополнување, измена, откажување или порамнување од таквите договори не е предмет на согласност на било кое лице кое не е договорна страна на договорот.

Овие услови за продажба го содржат целосниот договор и разбирање помеѓу страните во однос на купување на услуги од нашата веб страница и ги суспендираат сите претходни договори и спогодби меѓу страните во однос на купување на производи и/или услуги од нашата веб страница;

Овие услови на продажба ќе бидaт регулирани со законите на Р. С Македонија и надлежност да ги решава споровите што произлегуваат од или во врска со овие Услови за онлајн продажба има Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Враќање, рефундирање и замена

Услугите кои се еднаш платени, а во меѓувреме Вие имате добиено пристап до платформата за учење, не се подложни на рефундација или замена.

Права и обврски на Максимум Маркетинг

Права и обврски на Максимум Маркетинг

Права и обврски на корисниците на Mr.New Life

Корисникот се обврзува да: